Please reload

Follow Us

January 30, 2017

נוזקות הRansomware נעשות יותר נפוצות ומהוות איום אמיתי על המידע באירגונים. הנוזקות הללו  מגיעות בדרך כלל כסוס טרואני מוסתרות בקובץ שנראה לגיטימי, הנוזקות מתקינות את עצמן בחשאי במחשבי האירגון.  כאשר הן מחליטות לתקוף, הן גונבות את מערך ההרשאות הכי גבוה שקיים במחשב\שרת בה...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square